دکتر یوسف شیخانی

فیزیوتراپی
کرج
شماره نظام پزشکی : ف-119

02632264849
کرج، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید یادگاری، ساختمان گلایل، طبقه همکف، فیزیوتراپی شیخانی