دکتر گلاره الفتی

شنوایی سنجی
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : ش-1026

08337291416
کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، روبروی ساختمان اجلالیه، ساختمان ایرانیان، طبقه 3، شنوایی سنجی طنین