دکتر کریم بصیری صوفیانی

طب اورژانس
تبریز
شماره نظام پزشکی : 90180

04133104819
تبریز، خیابان پاستور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان ایرانیان، طبقه5