دکتر کبری غفوری

بینایی سنجی
ایلام
شماره نظام پزشکی : ب-1393

08433345540
ایلام، خیابان ایت الله حیدری روبروی ایستگاه اتوبوسرانی