دکتر پیمان بزازی

پزشک خانواده
گرگان
شماره نظام پزشکی : 87449

01712325206
چهار راه فلسفی-نبش ابوذر22-درمانگاه شبانه روزی فارابی