دکتر پورنگ زندی

بینایی سنجی
گرگان
شماره نظام پزشکی : ب-325

01732240580
گرگان، خیابان پاسداران، انتهای کوچه استادیوم ورزشی، مجتمع سروستان، واحد 55