دکتر نرجس هوشیاری

متخصص اندودنتیکس
ساری
شماره نظام پزشکی : 123914

01133315114
ساری - محل کار: ساری، قارن - ساختمان قو - واحد 20