دکتر نازیلا درویشی

متخصص تغذیه
سنندج
شماره نظام پزشکی : 106764

08733231182
خیابان شهید تعریف، ساختمان ژیوار 1، طبقه 5