دکتر نادر فیاضی

فوق تخصص بیماریهای ریه
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 41712

07633310017
بندرعباس بیمارستان شهید محمدی