دکتر مهناز حسن نژاد

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 65221

07632248868
بندرعباس خ سیدجمال الدین اسد آبادی ساختمان شفا

مدارک تحصیلی تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی دکترای حرفه‌ای پزشکی