دکتر مهری لمسه خراسانی

شنوایی سنجی
مشهد
شماره نظام پزشکی : ش-393

05138428627
مشهد، خیابان احمدآباد، نبش قائم5، ساختمان پزشکان11، طبقه2، واحد3، شنوایی سنجی پارس نیوشا