دکتر مهدی کوشکزری

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
ارومیه
شماره نظام پزشکی : 119152

04432253991
خیابان حسنی ساختمان اورشاد طبقه 8