دکتر معصومه امینی زاده

متخصص دندانپزشکی کودکان
کرمان
شماره نظام پزشکی : 135798

03432244511
کرمان خیابان هزارویکشب کوچه ۲۲ ساختمان پزشکان واحد ۹

تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی