دکتر مرضیه زبردست

فیزیوتراپی
مشهد
شماره نظام پزشکی : ف-5604

05138662999
مشهد، بلوار پیروزی، بین پیروزی 70 و 72، پلاک 34، فیزیوتراپی زبردست