دکتر محمود واحدیان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
اهواز
شماره نظام پزشکی : 39341

06133917325
اهواز، کیان آباد، بین خیابان سپید و چهارراه شرقی، طبقه آزمایشگاه تخصصی، پاتوبیولوژی دکتر واحدیان