دکتر محمد کاظم صادقی

فوق تخصص روماتولوژی
یاسوج
شماره نظام پزشکی : 68139

07491013813
یاسوج خیابان گلستان 15 پانزدهم