دکتر محمدهادی سالاری

پزشکی هسته ای
یزد
شماره نظام پزشکی : 26667

03536264100
بلوارطالقانی ک صفا