دکتر محمدعلی یوسفی

متخصص اندودانتیکس
یاسوج
شماره نظام پزشکی : 89441

07433337230
یاسوج - بلوار مطهری - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده دندانپزشکی