دکتر محمدرضا کریمی

فیزیوتراپی
کرمانشاه
شماره نظام پزشکی : کارشناسی فیزیوتراپی

09374010119
کرمانشاه، خیابان مسکن، ابتدا خیابان خدیوی، کلینیک فیزیوتراپی آوین