دکتر محمدرضا لشکری زاده بمی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری
کرمان
شماره نظام پزشکی : 42394

03433222250
بیمارستان افضلی پور