دکتر محمدرضا سقالرزاده

فیزیوتراپی
اهواز
شماره نظام پزشکی : ف-1009

06132233030
اهواز، چهارراه نادری، خیابان شهید محمدیان خاقانی سابق، بین نادری وکافی، مجتمع اهواز کلینیک