دکتر محمدحسن صالحی کرمانی

پزشک خانواده
کرمان
شماره نظام پزشکی : 13394

03432220633
پارک نشاط ک ش 4