دکتر محدثه قبادی

بینایی سنجی
مشهد
شماره نظام پزشکی : ب-2477

05138800542
مشهد، پیروزی، نبش پیروزی31، ساختمان پزشکان