دکتر محدثه قاضی

فلوشیپ طب مادر و جنین
رشت
شماره نظام پزشکی : 125244

01331135114
گلسار بلوار نماز ساختمان پزشکان آتیه - واحد605