دکتر مجید کسائی

طب اورژانس
سمنان
شماره نظام پزشکی : 73077

09101337138
سمنان-مجمتمع پزشکان قومس