دکتر لیلا رسول پورفرزین

پزشک خانواده
تبریز
شماره نظام پزشکی : 90322

04324123700
بستان آباد-مرکزبهداشتی درمانی شماره1