دکتر لاله کریم زاده ساروی

متخصص تغذیه
ساری
شماره نظام پزشکی : ت-8061

01133044443
سه راه جویبار دانشگاه علوم پزشکی مازندران