دکتر لادن حاجی عبدالرسولی

فوق تخصص غدد
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 56195

07613347000
مطب: خیابن سیدجمال الدین اسد ابادی -چهارراه مرادی ساختمان پزشکان پارسیان طبقه اول | محل کار: بیمارستان شهید محمدی - بخش داخلی