دکتر فضل اله دهقان

گفتار درمانی
یزد
شماره نظام پزشکی : گ-د-876

03536294636
یزد، تقاطع کاشانی، بلوار امام جعفر صادق، بلوار خاتم یزدی، خیابان حسینیه حجت، میدان قرآن، سمت چپ