دکتر فرید بابائی زاده املشی

پزشکی هسته ای
قزوین
شماره نظام پزشکی : 46939

02833224218
خیام جنوبی ک 13 پ 3 مرکز پزشکی هسته ای کاسپین