دکتر فریده مظفری

فیزیوتراپی
یاسوج
شماره نظام پزشکی : ف-4026

07433223481
یاسوج، ابتدا خیابان ارتش (پاسداران)، روبرو گلستان 1، کلینیک فیزیوتراپی صحت