دکتر فریده باقری

طب اورژانس
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : 133171

03832240094
چهار راه فصیحی ، کوچه مجتمع امام صادق، ساختمان پزشکان پردیس طبقه اول