دکتر فرود صالحی ابرقوئی

فوق تخصص قلب کودکان
بیرجند
شماره نظام پزشکی : ۶۶۸۶۸

05632231580
خیابان مفتح، شیرین، شیرین ۹