دکتر فرزانه منتظری فر

متخصص تغذیه
زاهدان
شماره نظام پزشکی : ت-3263

05413414560
بلوار خلیج فارس- میدان دکتر حسابی- مجتمع آموزشی پردیس- دانشگاه ع پزشکی گروه تغذیه