دکتر فرزانه روحی نیا

کار درمانی
مشهد
شماره نظام پزشکی : ک-د-2148

05138477009
مشهد، احمدآباد، روبروی بیمارستان قائم، ساختمان پزشکان73، واحد202