دکتر فرخنده رزم پور

متخصص تغذیه
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 72670

07632254455
بندرعباس چهارراه فاطمیه روبه روی شیرینکده کوچه بینش 8 ساختمان پارسه طبقه ششم