دکتر فاطمه کرمی کتکی

پزشکی هسته ای
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 110155

03133463144
خیابان باهنر خیابن هدایت کوچه جواد جنب کلینیک ام اس گاما اسکن نقش جهان