دکتر فاطمه مرتضوی

شنوایی سنجی
ساری
شماره نظام پزشکی : ش-461

09379774366
ساری، خیابان قارن،مجتمع پزشکی قو، طبقه همکف جنب داروخانه