دکتر فاطمه طباطبایی

طب اورژانس
یزد
شماره نظام پزشکی : 89024

03538231051
صفاییه ابتدای ب پاسداران