دکتر فاطمه زمانی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
یاسوج
شماره نظام پزشکی : 128820

07433322125
یاسوج، اکبر آباد، نرسیده به میدان آریو برزن، آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زمانی