دکتر فاطمه زاده باقری

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
یاسوج
شماره نظام پزشکی : 119404

07412220162
بیمارستان امام سجاد