دکتر فاطمه جوادی اشرفی

متخصص پزشکی ورزشی
گرگان
شماره نظام پزشکی : 130597

01732245787
گرگان،خیابان ولیعصر - عدالت ۳۵،کلینیک تلما