دکتر فائزه عبدالهی

گفتار درمانی
اصفهان
شماره نظام پزشکی : گ-1566

09919275698
اصفهان، خیابان وحید، کوچه 30، نبش بن بست فروزان، طبقه2