دکتر علی فریدونیان

کار درمانی
قزوین
شماره نظام پزشکی : ک-د-466

02833236117
قزوین، خیابان سبز، میدان خیابان فردوسی جنوبی، نبش سه راه شهرداری، بانک صادرات طبقه 2، کاردرمانی رها