دکتر علی اصغر وحیدی نیا

متخصص تغذیه
همدان
شماره نظام پزشکی : ت-3807

08132646702
همدان-خیابان خضریان-کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مهدیه شماره 4