دکتر عباس یوسفی نژاد

متخصص تغذیه
شیراز
شماره نظام پزشکی : ت-2935

07132317932
تقاطع فلسطین و اردیبهشت، اردیبهشت غربی، جنب محیط زیست، ساختمان امیران، طبقه 2، واحد 7