دکتر عباس صادقی

بینایی سنجی
رشت
شماره نظام پزشکی : ب-1897

01332120507
رشت، بلوار نماز، مجتمع پزشکی البرز، عینک البرز