دکتر صغری احمدپور

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
بیرجند
شماره نظام پزشکی : 41737

05632446600
محل کار: خ پاسداران- بیمارستان تامین اجتماعی | مطب: خ طالقانی- طالقانی 1 ساختمان سپیده طبقه اول