دکتر صغرا مرتضائی فر

فیزیوتراپی
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : ف-3801

09224793908
شهرکرد، خیابان مولوی، تقاطع ولیعصر، جنب کتابفروشی مهدی موعود، فیزیووتراپی ارمغان سلامت