دکتر صدیقه مدرس موسوی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
اهواز
شماره نظام پزشکی : 84212

06132927334
سی متری - نبش نبی ئی - کلینیک اهورا